Page 12 - 3
P. 12

GİRİŞİMCİLİK

           entrepreneurship


    2015


                this way                       Uşak Üniversitesi’den


                            Girişimciliğe

                            Büyük Destek
           “Yetişkinlerde Girişimciliğin Güçlendirilmesi” Başlıklı AB

           Proje 240 bin 525 Euro hibe almaya hak kazanarak destek-
                        lenmeye değer bulundu.

            şak Üniversitesi Projeler  ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda gi- konusuna gerekli hassasiyeti gösteriyo-
            Koordinasyon Araştırma ve  rişimcilik eğitiminin temelini oluşturacak 6  ruz. Üniversitemiz Projeler Koordinasyon
            Uygulama Koordinatörlüğü- modül geliştirilecektir. Ayrıca Açık Eğitim  Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü-
            nün rehberliğinde hazırlanan  Materyali (OER) olarak katılımcıların ve  nün hazırladığı Yetişkinlerde Girişimcili-
      Uve yetişkin eğitimi alanında   hedef grupların girişimcilik ile ilgili tüm  ğin Güçlendirilmesi Projesi de bunun ka-
      Avrupa’nın genelinde günden güne büyü- eğitim ve ihtiyaç duydukları bilgilere rahat- nıtlarından biri. Bu proje, yetişkin eğitimi
      yen işsizlik sorunuyla mücadeleyi hedefe  ça ulaşabilecekleri bir e-platform kurula- ve girişimciliğin güçlendirilmesi ile ilgili
      koyan “REINFORCING ENTREPRENE-   cak ve kullanıcılar bu e-platform üzerinden  dünyada yapılan çalışmalara da katkı suna-
      URSHIP IN ADULTS -REAL (Yetişkinler- uluslararası boyutta yeni pazarlara ulaşa- cak. Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli
      de Girişimciliğin Güçlendirilmesi) isimli  bilecekler ve ürünlerini pazarlama imkânı  bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik
      proje 240 bin 525 Euro hibe almaya hak ka- bulacaklardır.         büyümenin de dinamosu gibidir.
      zanarak desteklenmeye değer bulundu.
                         Rektör Prof. Dr. Sait Çelik konuyla ilgili  Avrupa’nın genelinde günden güne büyü-
      Projede aralarında üniversite, eğitim mer- yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesi’nin  yen işsizlik sorunuyla mücadeleyi hedefe
      kezi, araştırma merkezi, TOBB Uşak Genç  özgüveni yüksek, donanımlı ve girişimci bi- koyan Yetişkinlerde Girişimciliğin Güçlen-
      Girişimciler Kurulu gibi kuruluşların bu- reyler yetiştirmeye özen gösterdiğine dikkat  dirilmesi projemiz başta Uşak olmak üzere
      lunduğu 8 ülkeden 10 kurum bulunmakta- çekerek “ İş arayan değil iş kuran öğrenciler  ülkemizde yetişkinlerin girişimcilik eğiti-
      dır. Proje çerçevesinde yerel dinamiklerin  yetiştiren bir üniversite olarak girişimcilik  mine katkı verecektir.”dedi.
     10 Uşak Life
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17