Page 13 - 3
P. 13

YÜZBİNLER ANKARA’DA İLK MECLİSE YÜRÜDÜ
    B20 TÜRKİYE                    TERÖRE HAYIR KARDEŞLİĞE EVET


    Küresel iş dünyasının temsilcileri, dünya  Türkiye teröre karşı tek ses oldu. TOBB’un  Uşak Genç Girişimciler Kurulundan Her
    ekonomisindeki riskleri ve G20’den bek- da aralarında olduğu 261 sivil toplum ku- Eve Her İşyerine Bayrak Projesi
    lentilerini Ankara’da 3-5 Eylül 2015 tarih- ruluşunun destek verdiği “Teröre Hayır,  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye
    lerinde düzenlenen B20 Türkiye Konferan- Kardeşliğe Evet Buluşması” çok geniş bir  Odalar ve Borsalar birliği Uşak Genç Giri-
    sında dile getirdi.          katılımla gerçekleştirildi. TOBB Uşak Genç  şimciler Kurulu Uşak Genelinde “Her eve
                       Girişimciler Kurulunun’da katıldığı yürü- her iş yerine bir bayrak” kampanyasını baş-
    TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat  yüşün sonunda TOBB Başkanı M. Rifat  lattı.
    Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Baş- Hisarcıklıoğlu seslendirdiği ortak açıkla-
    kent’teki organizasyonda bir araya gelecek  mada teröre karşı birlik ve beraberlik me- Türkiye’de geniş bir kimlik yelpazesi oldu-
    küresel iş dünyasının aktörleri, paranın pat- sajı verirken, “Bu vatan, bu ülke, bu bayrak  ğunu dile getiren TOBB Uşak genç girişim-
    ronları Finans bakanları ve Merkez Bankası  hepimizin. Hep birlikte Türkiye’yiz” diye  ciler kurulu Başkanı Mehmet Alperen Cinci
    başkanları ile birlikte ekonomideki sıkıntı- konuştu.           “Bayrağımız ortak birleştirici unsurumuz-
    lara ortak çözüm bulmaya çalıştılar.                    dur tüm provokatif eylemlere dış güçlerin
                       Hisarcıklıoğlu;Yüreği Kardeşlik Ve Barış- oyunlarına karşı bir ve beraber olduğumu-
    Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı. la Çarpan İnsanların Sesi Olacağız.  zu kanıtlamak için Uşak’ta herkesin evine
    B20 Türkiye Konferansına 60 ülkeden 1000  Ankara Sıhhiye Meydanı’nda başlayan  ve iş yerine  Türkiye Cumhuriyeti Bayra-
    üzerinde iş adamı ve finans dünyası tem- Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü  ğını Asmasını talep ediyoruz. Şehit Asker
    silcisi katıldı. 3 Eylül’de Cumhurbaşkanı  Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde sona  ve Polislerimiz ve terör kurbanı sivil vatan-
    Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile  erdi. Buluşmadaki tek ortak payda Türk  daşlarımızın anısına Bin yıldır süren kar-
    başlanan konferansa, küresel iş dünyasının  bayrağı oldu.Bugün buraya gelen insanlar  deşliğimizin bu topraklarda daim olduğunu
    talepleri damga vurdu. G20-B20 arası diya- ülkemizin, milletimizin, devletimizin bir- göstermek için ev ve işyerlerine Ay yıldızlı
    logun sağlamlaştırılması açısından da bü- liğine ve bütünlüğüne sahip çıktılar.Hep  Bayrağımızı asalım. Terörün dili, dini rengi
    yük önem arz eden konferansta, G20 Finans  birlikte teröre karşı milli bir duruş sergile- olmaz, ülkesini seven ve Terörü lanetleyen
    bakanları ve Merkez Bankası başkanlarıda  diler, milletimizin kardeşliğini gösterdiler. herkesi görev başına davet ediyoruz.Ülke-
    oturumlara katıldı.          Bugün burada olan bizler, farklı dünya gö- mizde maalesef ki son günlerde Terör örgütü
                       rüşlerine, farklı düşüncelere sahibiz.Ama  tarafından kurulan pusular ve hain saldırılar
    Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan  ortak noktalarımız var.Gün, demokrasimi- sonucunda çok şehit verdik. Ortak tepkimi-
    Yardımcısı Ali Babacan’ın da iş dünyası li- ze, birliğimize ve birbirimize sahip çıkma  zi ortaya koyma zamanı, bir ve bütün oldu-
    derlerine hitap ettiği konferansta IMF Baş- günüdür.Hep birlikte bugün sağduyumuzu  ğumuzu gösterme zamanı Tüm renkleri bir
    kanı Christine Lagarde, Hindistan Merkez  ortaya koyduk.Hep birlikte bugün vicdanı- kenara bırakarak, yüce bayrağımız altında
    Bankası Başkanı Raghuram Rajan, Meksika  mızın sesine kulak verdik.Bu ülkenin va- kenetlenip teröre ortak tepkimizi koyma za-
    Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens  tandaşı olmanın bilinciyle bir araya geldik.  manı olduğunu düşünüyoruz’’dedi.
    ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı  Bundan sonra da bu kararlı birlikteliğimizi
    gibi küresel ekonomiyi yönetenler, iş dün- sürdüreceğiz .Kalbini öfkeyle dolduranla-
    yası ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunma  rın değil, yüreği kardeşlik ve barışla çar-
    imkânı sağladı.            pan insanların sesi olacağız.Teröre tepki
                       göstermek adına vatandaşlarımızı rencide
    Uşak’ı Temsil Ettiler         edecek,kardeşliğimize zarar verecek her
    Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  tür eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız.Bu
    Mustafa KUVVET,Uşak Ticaret Borsa- millet terörün karşısında.Bu millet kardeşli-
    sı Başkanı Mustafa SEZER ve Tobb Uşak  ğine sahip çıkıyor.Birlik, beraberlik içinde
    Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet  geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor.Hepi-
    Alperen CİNCİ’ninde Uşak’ı temsilen hazır  miz bu memleketin evlatlarıyız, birbirimi-
    bulunduğu konferansta Uşak’lı temsilcileri- zin kardeşiyiz.Bu vatan, bu ülke, bu bayrak
    miz Diğer il Başkanları ile Fuaye alanında  hepimizin.Hep birlikte Türkiye’yiz.
    temaslarda bulundular.

                                                        Uşak Life 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18