Page 14 - 3
P. 14

Bu fotoğraf 1933 yılında çekilmiş. O yoksul, Cumhuriyet’i
                                 küçük imkânlar ama gururla kutlayan şehir, Uşak.
                                 Yani babamın memleketi.                             Uşaklı Ünlülerin arasına


                                    o da eklendi
        GÜLSE BiRSEL           FOTOĞRAF NASIL BULUNDU?       bu insanların sayesindedir!
                         1990’ların başında babam bu fotoğra-
      Gülse Birsel Hürriyet Gazetesi’ndeki kö- fı evde buluyor! Resimdeki kuzeni Ka- Ha, bu memleketten toprak koparıp başka
      şesinde benim ailem başlığı ile babasının  mil Kabalak’ın oğlu Hasan Kabalak’a,  ülke kurmak isteyen, bunun için eline silah
      Uşaklı olduğunu dile getirdi. İşte o yazı Ankara’ya yolluyor. Onlar da Genelkurmay  alıp terör yaratanlar, bir zahmet sınırdan çı-
                         Başkanlığı’nın arşivine gönderiyorlar. Fakat  kıp beğendiği herhangi bir coğrafyada ken-
       “CUMHURİYET’i biz böyle kazandık”  arşive yanlışlıkla Ankara’da 1929’da çekil- di çapında girişimlerde bulunabilir. Ama
      başlıklı, Kurtuluş Savaşı’nın sembollerin- miş diye kaydediliyor. 2007 yılında, fotoğ- onları ayrı tut, geri kalan bütün vatandaşlar,
      den biri haline gelmiş bu meşhur fotoğrafı  raftaki Kamil Kabalak’ın yeğeni, (maalesef  fikirlerinden, hayat tarzlarından, ırk ve mez-
      biliyorsunuz.             çok yakın zamanda rahmetli olan) Tuğgene- heplerinden, oy verdikleri partiden bağım-
                         ral Zeki Güngör, dayısının bulunduğu res- sız olarak, fevkalade bizdendir, gayet yerli
      Onun  babası,  yani  dedem,  İstiklal  mi, bir askeri tesiste “Ankara–1929” yazı- ve millidir, baş tacıdır.
      Savaşı’nda 4 madalya almış Asım Bey.  sıyla görüyor. Düzeltilmesi için dava açıyor.
      O zaman Kurtuluş Savaşı’nda mücadele  Fotoğrafın Uşak’ta çekildiği tespit ediliyor.  Ben ve benim gibilere de bazen Beyaz Türk
      edenlere çokça dendiği gibi, lakabı “Mü- Bu topraklarda yaşayan her ailenin, fotoğra- filan deniyor ya. Hatta kimileri ileri gidip
      cahit Asım”. “Cihat” kelimesinin şimdi  fı olmasa da buna benzer onlarca Kurtuluş  kendince daha aşağılayıcı şekilde “Be-
      Ortadoğu’da olduğu gibi üzerine bomba  Savaşı anısı, şehidi, gazisi vardır. yazlar” diye hitap ediyor. Kurtuluş Savaşı
      bağlayıp masum insanların ortasında pat-                olurken bizlerin aileleri İngiliz’le Fransız’la
      latmak için kullanılmadığı, bu vatanın ba- Ama şunu söylemem gerek: Şimdilerde va- işbirliği yapıp, Paris’te beyaz şarap içip be-
      ğımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade et- tandaş ayıran, sevmediğini ülkeden kovan,  yaz çikolata filan yemiyorlardı. Kurşun yi-
      tiği yıllar. Dedemin 33 kurşun deliği olan  şunlara vatan haini, bunlara Beyaz Türk,  yorlardı! Bir de bulabilirlerse mısır koçanı
      bir pelerini var, ilginç bir savaş anısı olarak  ötekine Bizans Tohumu cart curt diyenler  filan. Misal, annemin babası, savaşta açlık-
      sonradan Tarih Kurumu’na bağışlanmış. var ya... Yav kimse üstüne alınmıyor güzel  tan ölmek üzereyken bir tarlada tek mısır
                         kardeşim! Sen o lafı söyleyip milleti birbi- koçanı bularak hayatta kalmış. O koçan

      Fotoğrafın ilginç ve benimle ilgili  rine düşman etmeye çalıştığınla, o ibretlik  sayesinde yürümeye devam edip birliğine
      hikâyesine gelelim: 1933 yılının Cumhuri- halinle öyle kalıyorsun.    yetişmiş. Anlatabildim mi? Siyaset uğruna
      yet Bayramı’nda çekiliyor. Uşak’ın ilk fo-                 birbirimize isim takıp hangimiz daha mak-
      toğrafçısı Hüsnü Kazım Özler tarafından.  Çünkü harbiden biz fotoğraftaki gibi  bul ve değerli vatandaşız diye ayırmayı bı-
      Babamın deyimiyle “Foto Kazım”.    “Cumhuriyet’i işte böyle kazandık”. Şap- rakalım mı artık? Çünkü biz Cumhuriyet’i,
                         kalısı, yemenilisi, kravatlısı, sakallısı, saçı  resimde de görüldüğü gibi, böyle kazandık:
      Fotoğrafta gördüğünüz siyah ceketli, kra- kapalısı, saçı görüneni, şalvarlısı, takım el- Çok zor!
      vatlı adam, babamın kuzeni! Dedem Müca- biselisiyle... Envai çeşit kadın ve erkekle.
      hit Asım’ın eşinin (yani babaannemin) da- Milyonlarca, birbirine benzemeyen, ama  Birbirimize “Bizans bilmem nesi”, “Şu
      yısının oğlu Kamil Kabalak. Uşak o zaman  hepsi de çok vatansever insanla. Yarın bu  renk Türk, “Defolup gidecekler” diye lak-
      Kütahya’ya bağlı bir ilçe ve Kamil Bey de o  ülkede canımızın istediği gibi dini bayram  lak edersek, o isim taktığın adam tak diye şu
      ilçenin belediye başkanı.       kutlayabileceğiz ya. Tatile gideceğiz, kur- tarz bir fotoğraf çıkarır koyar ortaya, sana
                         ban kesip, ziyaretler yapıp çikolata filan ik- çok fena kapak olur.
                         ram edeceğiz ya hani... İşte hepsi Atatürk ve
     12 Uşak Life
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19